พระกรณียกิจ
ด้านสังคมสงเคราะห์

การขอความช่วยเหลือที่ทั้งสองพระองค์มักจะไม่ทรงปฏิเสธ นั่นคือการขอพระราชทานพระอุปถัมภ์ในกิจการสาธารณกุศล

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์