พระกรณียกิจ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ไม่ทรงเคยดูแคลนว่านาฏศิลป์ไทยเป็นของเชยล้าสมัย หรือมองว่าเป็นพวกเต้นกินรำกินอย่างที่คนหัวเก่ามักดูถูกไว้ หากแต่ทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่พึงหวงแหนและทำนุบำรุง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์