Previous slide
Next slide

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งขึ้น

วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานการกุศลโดยไม่แสวงหาผลกำไรในด้านต่างๆ คือ

๑. สืบสานพระปณิธานตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

๒. สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่ผู้ที่สละชีวิต เลือดเนื้อและร่างกายหรืออุทิศตน เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๓. สนับสนุน ส่งเสริมทุกวิถีทางเพื่อรักษาไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมพระเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

๔. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้าน วัตถุและการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่ง พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนา ถาวรสืบตลอดไป

๕. บำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ ต่างๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

๖. ให้ทุนแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีและให้ทุนแก่บุคคลใด คณะใด เพื่อศึกษาวิจัยในวิทยาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

๗. บริหารงานวังรื่นฤดีและตำหนักส่วนพระองค์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ตลอดจนจัด กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิ

๘. บริหารจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิ รวมทั้งการนำทรัพย์สินให้เช่าในระยะยาว

๙. ดำเนินการ สนับสนุนหรือร่วมมือกับ องค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กร สาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

๑๐. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด

วิสัยทัศน์

องค์กรสาธารณกุศล ที่ดำเนินกิจการสนองพระปณิธานและเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิฯ

พันธกิจ

สืบสาน รักษา ต่อยอด และเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการรักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาองค์ความรู้ของการดำรงพระองค์อย่างเรียบง่าย งดงาม พร้อมอุทิศสรรพกำลังเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์พระองค์แรก ของมูลนิธิฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์

ภายหลังที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิ้นพระชนม์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการ
มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์