เครือข่ายองค์กรและสถาบันในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
จำนวน ๑๗ องค์กร

ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

มูลนิธิวชิรพยาบาล
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

มูลนิธิอาสาสมัครรักษาดินแดนสุรสีห์ร่มเกล้า
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร
ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

สโมสรเนตรนารีเพชราวุธ
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์