สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

พระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

พระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖

พระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

พระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖

พระกรณียกิจ

พระกรณียกิจ

พระกรณียกิจ

มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดให้ก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ เพื่อเป็นกำลังหลักในการสืบสานพระปณิธานที่จะส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงไว้ในกิจการทั้งปวงที่ทรงพระดำริริเริ่มไว้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชาติบ้านเมือง โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์คนแรกของมูลนิธิฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ

บทความที่น่าสนใจ

ติดตามบทความล่าสุด

บทความที่น่าสนใจ

รวมบทความดีๆ ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทัศนคติ มุมมอง ให้แง่คิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหา สร้างแรงบันดาลใจให้ทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์สุขต่อตนเองและบ้านเมือง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์