ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิ

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ดำเนินงานเพื่อสนองและสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานและประทานกำเนิดมูลนิธิฯ ที่ทรงอุปการะกิจการสาธารณกุศลไว้เป็นจำนวนมากมาโดยตลอดพระชนมชีพ มูลนิธิฯ สนับสนุนและส่งเสริม การศึกษา สาธารณสุข ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

สืบสานพระปณิธาน

ตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์

แก่ผู้ที่สละชีวิต เลือดเนื้อและร่างกายหรืออุทิศตน เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สนับสนุน ส่งเสริมทุกวิถีทาง

เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ทั้งในด้านวัตถุและการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนา ถาวรสืบตลอดไป

บำรุงโรงพยาบาล

สถานสงเคราะห์ ต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ให้ทุนแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ที่เรียนดี มีความประพฤติดีและให้ทุนแก่บุคคลใด คณะใดเพื่อศึกษาวิจัยในวิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์