ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมการดำเนินงานในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านวัตถุและการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่ง พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์