พิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน แก่ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน แก่ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ จึงได้อนุวัตพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐิน ปีละ ๑ วัดสืบมาทุกปี

วัดป่าโมก เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างนับแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีปูชนียวัตถุสำคัญคือพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเดิมอยู่ริมตลิ่ง เคยเป็นที่ทรงนมัสการของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนเสด็จกรีฑาทัพไปทรงกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยเหนือพระมหาอุปราชา ต่อมาเนื่องจากกระแสน้ำเซาะเข้ามาใกล้พระวิหาร จนองค์พระพุทธไสยาสน์ในพระวิหารแตกร้าว เจ้าอาวาสจึงมีลิขิตถวายพระพร สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ) เพื่อขอพึ่งพระบารมี สมเด็จพระเจ้าท้ายสระมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงคราม เป็นแม่กองชักชะลอพระพุทธไสยาสน์ให้พ้นจากกระแสน้ำเซาะตลิ่งไปประดิษฐานไว้ที่บริเวณปัจจุบัน แล้วสถาปนาพระวิหารและเสนาสนะใหม่ทั้งพระอารามจนสำเร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๒๖๙ ปรากฏหลักฐานเรื่องราวในโคลงพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระอารามนี้ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์สืบมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพุทธศักราช ๒๔๖๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงนมัสการพระพุทธไสยาสน์ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าโมก ปีนี้จึงเป็นอภิลักขิตสมัย ๑๐๐ ปีแห่งการเสด็จพระราชดำเนินในรัชกาลที่ ๖

นอกจากนี้ วัดป่าโมกยังมีพระวิหารเขียน มณฑปพระพุทธบาท พระเจดีย์ และศาลาการเปรียญ เป็นเสนาสนะสำคัญเก่าแก่ ซึ่งทรุดโทรมลงตามกาล จำเป็นต้องได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มั่นคงเป็นศรีสง่าคู่กรุงรัตนโกสินทร์สืบไป

อนึ่ง ในการพระกฐินพระราชทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พุทธศักราช ๒๕๖๕ มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ๑,๘๔๑,๘๘๔.๐๗ บาท เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงพระอาราม

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์