สนับสนุน
มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ดำเนินงานเพื่อสนองและสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานและประทานกำเนิดมูลนิธิฯ ที่ทรงอุปการะกิจการสาธารณกุศลไว้เป็นจำนวนมากมาโดยตลอดพระชนมชีพ มูลนิธิฯ สนับสนุนและส่งเสริม การศึกษา สาธารณสุข ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เป็นองค์กรสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๑๑๔ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคหรือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีในปีที่บริจาคได้

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสาธารณกุศลได้ที่

ขอเชิญร่วมบริจาค
เพื่อสาธารณกุศลได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 020-304-7013

หมายเหตุ : กรณีบริจาคเงินผ่านการสแกน QR CODE ชื่อของผู้บริจาคจะเข้าระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน หากผู้บริจาคมีความประสงค์ที่จะขอรับใบเสร็จรับเงิน มูลนิธิฯ มีความยินดีดำเนินการให้ โดยขอความกรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่
E-mail : saraban@bsf.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02 391 0279
Line : @bsf_official
จักขอบคุณยิ่ง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์