พระกรณียกิจ
ด้านพระพุทธศาสนา

‘สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ สะอาดทั้งพระกาย พระหฤทัย และพระวาจา ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมะประจำตัวของผู้เป็นใหญ่โดยมิได้ทรงเสแสร้ง หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า โดยมิได้ทรงรู้สึกพระองค์เลย ว่าพระจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติอยู่นั้น คือทรงปฏิบัติตามหลักแห่งทศพิธราชธรรมนั่นเอง’

ในพุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นอภิลักขิตสมัย ๑๐๐ ปี นับแต่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

อ่านต่อ »

พระพุทธไสยาสน์ ภายในพระวิหารวัดป่าโมก มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งองค์หนึ่งของประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นก่ออิฐเป็นโกลนใน แล้วลงรักปิดทองทั้งองค์ บรรทมตะแคงขวาแบบสีหไสยา

อ่านต่อ »

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์