เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับพระกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๑

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงอบรมให้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีพระทัยศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ยังผลให้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงเป็นผู้มีธรรมะกำกับพระทัยอยู่เสมอ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทรงบำเพ็ญพระกุศลและพระกรณียกิจเนื่องในพระพุทธศาสนาเสมอมามิได้ขาด

“วัด” เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เสด็จไปบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเสด็จไปเยือนจังหวัดใดก็ตาม จะทรงหาโอกาสไปตามพระอารามสำคัญของจังหวัดนั้น หรือบางครั้งก็เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนวัดราษฎร์เล็ก ๆ ที่ไม่มีใครสนใจ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงอุทิศทรัพย์หรือสิ่งของล้ำค่าถวายเป็น “อามิสบูชา” อยู่เป็นประจำ ดังเช่นครั้งหนึ่ง ทรงนำ “ต้นไม้ทอง-ต้นไม้เงิน” คู่ใหญ่สูงเกือบหนึ่งฟุต ฐานประดับอักษรพระนาม พ.ร. มีครอบแก้วเข้าชุดกัน งดงามจับตา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช พระพุทธปฏิมาองค์สำคัญองค์หนึ่งของแผ่นดิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ยังทรงรับองค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ อันมีวัตถุประสงค์ทางพระพุทธศาสนาไว้ในพระอุปถัมภ์ หนึ่งในนั้นคือ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกกองทุนพิเศษฯ “ภูมิพโลภิกขุ” ที่ได้พระราชทานแก่สมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา ขึ้นเป็นมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงพระกรุณาโปรดรับเป็นประธานมูลนิธิฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมกลางปีและประชุมใหญ่สามัญประจำปี อีกทั้งเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าป่า ในวันภูมิพโลภิกขุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อนำเงินมาบำรุงกิจการของมูลนิธิฯ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ สืบต่อจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปริวรรตอักษรขอม และอักษรโบราณท้องถิ่น ชำระและแปลพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาไทยของมูลนิธิฯ เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ด้วย

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ยังคงสนับสนุนการจัดพิมพ์พระคัมภีร์ของมูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี ในฐานะองค์กรที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงตั้งพระทัยอุปถัมภ์ตลอดมา อันเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา พัณณวดี พระผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ ในอันที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านศาสนวัตถุ ด้านการเผยแผ่ และการศึกษาพระปริยัติธรรมให้รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไป

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์