พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญดอกไม้ หรือผลไม้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเฝ้าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นประจำทุกสองสัปดาห์

หลังจากพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ สิ้นพระชนม์ วังรื่นฤดีแห่งนี้ก็มีเพียงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประทับอยู่เพียงลำพัง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงดำรงพระชนมชีพต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อหน้าที่ต่อแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างเต็มพระกำลังความสามารถ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยห่วงใยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญดอกไม้ หรือผลไม้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเฝ้าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นประจำทุกสองสัปดาห์ มื้อเสวยกลางวันทุกวัน ก็โปรดเกล้าฯ ให้ห้องเครื่องสวนจิตรลดาจัดส่งมาถวาย ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ มีพระชนมายุสูงขึ้น ทำให้พระอนามัยไม่ใคร่ดีเหมือนแต่ก่อน อีกทั้งวงจรของพระโรคในอดีตก็หมุนเวียนกลับมา ประกอบกับมีพระอาการเส้นพระโลหิตในสมองตีบ ทั้งสองพระองค์ก็ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ติดตามพระอาการและการอภิบาลพระอนามัยทุกระยะ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์และพยาบาลที่มาเฝ้าดูแลพระอาการสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทำรายงานพระอาการ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายทุกเดือนมิเคยขาด กระทั่งกลายเป็นวิถีปฏิบัติแห่งวังรื่นฤดีสืบมาตราบจนสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯสิ้นพระชนม์

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์