Ebooks

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา รวบรวมหนังสือพระราชประวัติ พระประวัติ หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระผู้พระราชทานและประทานกำเนิดมูลนิธิฯ ที่จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นแหล่งสืบค้นและสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

(มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใดเผยแพร่ ดัดแปลง หรือทำซ้ำเนื้อหาบางส่วนหรือเนื้อหาทั้งหมดในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยและงานวิชาการ โดยต้องอ้างอิงหรือระบุแหล่งที่มาของภาพ ข้อมูล เนื้อหา หรือหนังสือให้ถูกต้อง)

หนังสือดวงแก้วแห่งพระมงกุฏเกล้า

“ดวงแก้วแห่งพระมงกุฏเกล้า” หนังสือพระประวัติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงเปรียบประดุจ “ดวงแก้ว” ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้แทนพระองค์เป็นเพชรแท้ที่ฉายแววสว่างในหัวใจประชาราษฎร ผู้ปรารถนาจะหาหนทางดำเนินตามรอยเท้าของคนดี

เรียบเรียงโดยคุณหญิงวนิดา ดิถียนต์ และนายชัชพล ไชยพร

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นมงคลวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญข้างต้น คณะรัฐบาลโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ในวาระฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับเป็นเครื่องหมายบูชาพระมหากรุณาธิคุ ณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพร้อมกันนั้นก็เป็นการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกปริยาย

หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

หนังสือจดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รวบรวมหลักฐานข้อมูลการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ประมวลรายละเอียดบันทึกเรียบเรียงพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ทั้งเป็นอนุสรณ์น้อมนำให้รำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ สืบไป

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่๖

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้คณะข้าราชบริพารเรียบเรียงพระประวัติพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พร้อมรวบรวมบทพระนิพนธ์ตลอดจนข้อเขียนอันเกี่ยวเนื่องมาประมวลแล้วจัดพิมพ์เป็น “หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖” เนื่องในโอกาสวันประสูติครบ ๑๐๐ ปี วันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ เพื่อเป็นการฉลองพระเดชพระคุณพระนางเจ้าสุวัทนาฯ และเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระชนนีให้ปรากฏเป็นไพศาล

หนังสือยศ ศรี เกียรติ เจริญ ประมวลพระฉายาลักษณ์ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา รวบรวมพระฉายาลักษณ์และภาพ นำมาประมวลร้อยเรียงพระประวัติพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในลักษณะภาพเล่าเรื่อง จัดพิมพ์เพื่อเป็นการฉลองพระกรุณาธิคุณเนื่องในอภิลักขิตสมัย ๑๐๘ ปี นับแต่วันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

หนังสืองานพระราชทานเพลิงพระศพ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ (เล่มที่ ๑)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง แนวพระราชดำริทางการเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙

หนังสือบทเสภาเรื่อง "พญาราชวังสัน" กับ "สามัคคีเสวก" (เล่มที่ ๒)

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือบทเสภาเรื่อง “พญาราชวังสัน” กับ “สามัคคีเสวก” ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับพระราชทานเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ 

หนังสือ "พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต" (เล่มที่ ๓)

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือ “พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต” ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับพระราชทานเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

หนังสือรื่นฤดีปกิณกะ ปี ๒๕๖๓

“รื่นฤดีปกิณกะ ๒๕๖๔” หนังสือรวบรวมเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ และกิจกรรมของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ที่มูลนิธิฯ เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

(เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)

หนังสือรื่นฤดีปกิณกะ ปี ๒๕๖๔

“รื่นฤดีปกิณกะ ๒๕๖๔” หนังสือรวบรวมเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ และกิจกรรมของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ที่มูลนิธิฯ เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

(เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์