รื่นฤดีแกลลอรี่

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พร้อมภาพบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในหนังสือ “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า” มารวบรวมเก็บไว้ใน “รื่นฤดีแกลเลอรี” นี้

(ภาพทั้งหมดที่ปรากฏใน Website นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และนำไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากมูลนิธิฯ)

พระรูปพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งยังทรงเป็น "คุณเครือแก้ว อภัยวงศ์" ภาพพระบุพการี และพระญาติ (สกุลอภัยวงศ์ และสกุลบุนนาค)

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก่อนประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (พ.ศ. ๒๔๖๗-พ.ศ. ๒๔๖๘)

พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก่อนเสด็จนิราศประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๖๘-พ.ศ. ๒๔๘๑)

พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จนิราศประเทศไทย เพื่อประทับ ณ ประเทศอังกฤษ และภาพ ขณะประทับ ณ ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๔๘๑-พ.ศ. ๒๕๐๒)

พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒-พ.ศ. ๒๕๒๘)

พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี หลังพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สิ้นพระชนม์ (พ.ศ. ๒๕๒๘-พ.ศ. ๒๕๔๒)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์