รื่นฤดีแกลลอรี่

พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก่อนเสด็จนิราศประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๖๘-พ.ศ. ๒๔๘๑)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์