เครือข่ายสถาบันการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
จำนวน ๒๑ โรงเรียน

เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
จำนวน ๑๒ โรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

โรงเรียนเพชรรัชต์
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

โรงเรียนศรีอยุธยา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

โรงเรียนเพาะปัญญา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
จังหวัดตรัง

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนห้องสอนศึกษา
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพระอุปการะ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
จำนวน ๙ โรงเรียน

วชิราวุธวิทยาลัย

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

โรงเรียนธรรมาธิปไตย จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนมุกดาลัย

โรงเรียนพนมมาศพิทยากร

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์