รื่นฤดีแกลลอรี่

พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จนิราศประเทศไทย เพื่อประทับ ณ ประเทศอังกฤษ และภาพ ขณะประทับ ณ ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. ๒๔๘๑-พ.ศ. ๒๕๐๒)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์