พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ ทุน ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระดำริที่จะสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ผู้เรียนดีและมีความประพฤติดี (Best all around) ตั้งใจเล่าเรียน มีอุปนิสัยใจคอดี เสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนในสังคม

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอนุมัติให้เริ่มดำเนินการในพุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ครั้นสิ้นพระชนม์แล้ว มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ได้สนองพระดำริจัดรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดสรรเงินทุนจากมูลนิธิฯ เพื่อสมทบทุนในพระนามของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ตามที่ทรงตั้งไว้ในสถาบันการศึกษาเครือข่าย หรือตามที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ตั้งขึ้นไว้ในพระนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการสืบสานพระกรณียกิจด้านการศึกษาให้เจริญรุดหน้าสืบไปสมดังพระปณิธาน

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์