เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา กตัญญูกตเวทิตาธรรม : พระพุทธธรรมประจำพระหฤทัยสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ

วันวิสาขบูชา นอกจากจะเป็นวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา ยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วย คือ ดิถี ๑๕ ค่ำเดือน ๖ เป็นดิถีประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามปฏิทินจันทรคติ ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนจะรักษาศีล ตักบาตรและสดับพระธรรมเทศนาในช่วงเช้า ช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นจะเข้าวัดเพื่อเวียนเทียนประทักษิณรอบเจดียสถาน สดับพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งตั้งปณิธานที่จะอบรมเพิ่มพูนคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นในจิตใจตน

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักพระพุทธศาสนาโดยประการต่างๆ เป็นปรกติแห่งพระจริยวัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ “กตัญญูกตเวทิตาธรรม” ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็น “ภูมิ” ของ “คนดี” ได้อย่างสมบูรณ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงเปี่ยมด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างมั่นคง พระกิจวัตรสำคัญประจำวันที่ทรงปฏิบัติ คือการตั้งพระกระยาหารสังเวยพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกเวลาเช้าและกลางวัน ครั้นเวลาค่ำทรงสวดมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายราชสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียน สืบเนื่องมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียว

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ โปรดเสด็จไปทรงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกเย็นในสมัยที่การจราจรในกรุงเทพมหานครยังอำนวย อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเป็นประจำทุกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมทั้งพระราชทานเงินบำรุงมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นแม่งานจัดการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ณ วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์หนังสือพระราชทานเป็นวิทยาทาน ซึ่งธรรมเนียมนี้ยังคงปฏิบัติสืบเนื่องมามิได้ขาด

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงตั้งพระทัยมั่นที่จะเผยแผ่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การใดที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชดำริริเริ่มไว้ทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ด้านพระพุทธศาสนา และด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ก็ทรงพระอุปถัมภ์บำรุงการนั้นให้จำเริญวัฒนายิ่งขึ้นเป็นลำดับ

เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ขอน้อมรำลึกถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ดำรงมั่นอยู่แนบสนิทในพระหฤทัยตามหลักพระพุทธธรรม พร้อมมุ่งมั่นสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ ในอันที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองไพบูลย์ และเผยแผ่พระจริยวัตรอันดีงามเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบไป

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์