มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จัดโคมวิสาขบูชาไปแขวนถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลาราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๒๕๖๕

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ทรงบำเพ็ญพระกุศลกระทำพุทธบูชาโดยประการต่าง ๆ มิว่างเว้น เมื่อถึงการพระราชกุศลวิสาขบูชา ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าราชบริพารจัดโคมวิสาขบูชาประดับพวงดอกไม้ที่พนักงานฝ่ายในร้อยกรองอย่างประณีต ไปแขวนถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลาราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยเสด็จพระราชกุศลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญ เนื่องในการพระราชพิธีวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี

วันวิสาขบูชานั้นเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชดำริริเริ่มไว้เป็นประเพณีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงกำหนดเป็นพระราชพิธีประจำปีที่พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ทรงสืบสานมาโดยตลอด

ครั้นสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ สิ้นพระชนม์แล้ว มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ยังคงปฏิบัติตามธรรมเนียมแห่งการพระกุศล เพื่อเป็นการสืบสานราชประเพณี และพระกุศลศรัทธาสืบมาอย่างต่อเนื่อง และในพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ มูลนิธิฯ จัดโคมวิสาขบูชาไปแขวนถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลาราย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยเสด็จพระราชกุศลดังเช่นที่เคยปฏิบัติ

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์