เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับพระกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ มีพระศรัทธามั่นในพระบวรพุทธศาสนา ทั้งสองพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลและพระกรณียกิจบำรุงกิจการพระพุทธศาสนาเสมอมามิได้ขาด เมื่อครั้งทั้งสองพระองค์ยังดำรงพระชนมชีพ โปรดเสด็จไปทรงทอดกฐินเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ ๓ วัด ในเทศกาลออกพรรษา การพระกุศลถวายผ้าพระกฐินของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน กล่าวคือ

ส่วนแรก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ ผ้าพระกฐินไปถวายตามพระอารามสำคัญ ๑ แห่ง ในจำนวน ๑๖ แห่งที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดไว้เป็น “พระกฐินหลวง” ตามราชประเพณี

ส่วนที่สอง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรียกว่า “พระกฐินพระราชทาน” ซึ่งจะทรงอัญเชิญไปทอดถวายตามพระอารามหลวงทั้งในพระนครและหัวเมืองต่าง ๆ

ส่วนสุดท้าย คือ “พระกฐินส่วนพระองค์” สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี จะทรงเลือกวัดด้วยพระองค์เอง ทั้งสองพระองค์โปรดให้ข้าราชบริพารไปสำรวจหาวัดราษฎร์ที่ยากจนในถิ่นที่ห่างไกลและกันดาร ไม่มีใครเหลียวแล เก็บข้อมูลต่าง ๆ มาถวายว่าสมควรได้รับพระอุปการะอย่างไร ควรแก่การเสด็จไปบำเพ็ญพระกุศลเพื่อนำปัจจัยมาช่วยเหลือบำรุงวัดเหล่านั้นหรือไม่

การเสด็จไปทรงทอดกฐินส่วนพระองค์นี้ นอกจากจะเป็นการบำเพ็ญพระกุศลเพื่อการพระศาสนา แล้วทั้งสองพระองค์ยังมีพระประสงค์ที่จะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสำรวจทุกข์สุขของราษฎร ทรงนำเครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้านุ่ง ผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ไปพระราชทานแก่ราษฎร อีกทั้งมีพระประสงค์ที่จะให้ภาครัฐได้เข้ามาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งชุมชนนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัด สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือผู้คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา ตลอดจนเผยแผ่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ได้อนุวัตพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ ปีละ ๑ วัด สืบมาประจำทุกปี

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์