พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นปีที่ ๙๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จมาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศล ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร บำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๙๗ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ การนี้ พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์ รับประทานฉันภัตตาหารเพล และสดับปกรณ์พระรูป สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โอกาสนี้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในการประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงดำเนินมานับแต่ยังทรงพระชนม์ จำนวน ๑๓ องค์กร ประกอบด้วยองค์กรด้านการศึกษา พระพุทธศาสนา สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ อาทิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, โรงเรียนราชินี, มูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นต้น

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์