พิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานแก่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เชิญไปทอดถวาย ณ วัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานแก่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เชิญไปทอดถวาย ณ วัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาทั้งในด้านวัตถุและการศึกษา ตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ จึงได้อนุวัตพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ ปีละ ๑ วัดสืบมาทุกปี

ในปีนี้ มูลนิธิได้กราบทูลขอประทานผ้าพระกฐินจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) สังกัดคณะธรรมยุต เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรํสี) และคณะศิษย์ ที่เชิงเขาโต๊ะแซะ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บริเวณวัดจำแนกส่วนเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามที่เนินสูงของเขาโต๊ะแซะรวม ๙ ชั้น พระราชนิโรธรังสี เป็นปฐมเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง รูปแรกของคณะธรรมยุต

หลวงอนุภาษภูเก็ตการ (จินหงวน หงษ์หยก) และนางอนุภาษภูเก็ตการ (หลุยฮุ้น หงษ์หยก) ภริยา ตลอดจนชาวภูเก็ต ได้สละทรัพย์รวมทุนกันก่อสร้างเสนาสนะ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเจิมและทรงปิดทองช่อฟ้าอุโบสถ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายีมหาเถร) ทรงเป็นประธานผูกพัทธสีมา และทรงตัดลูกนิมิต

หลวงอนุภาษภูเก็ตการ (จินหงวน หงษ์หยก) และนางอนุภาษภูเก็ตการ (หลุยฮุ้น หงษ์หยก) ภริยา ตลอดจนชาวภูเก็ต ได้สละทรัพย์รวมทุนกันก่อสร้างเสนาสนะ กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเจิมและทรงปิดทองช่อฟ้าอุโบสถ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายีมหาเถร) ทรงเป็นประธานผูกพัทธสีมา และทรงตัดลูกนิมิต

อนึ่ง ทายาทและสายสัมพันธ์หลวงและนางอนุภาษภูเก็ตการ ผู้อุปถัมภ์วัด ได้ถวายตัวเป็นข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์