พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นปีที่ ๙๖

วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ ยุคล บุญจิตราดุลย์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศล ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร จัดอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๙๖ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี การนี้ พระสงฆ์ ๕ รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์พระรูป สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โอกาสนี้ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ ทรงเป็นประธานในการประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา แก่สถาบันและองค์กรสาธารณกุศล จำนวน ๑๓ องค์กร ประกอบด้วยองค์กรด้านการศึกษา พระพุทธศาสนา สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ อาทิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , โรงเรียนราชินี, มูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงอุปการะกิจการสาธารณกุศลไว้เป็นจำนวนมากมาโดยตลอดพระชนมชีพ

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์