งานฉลองเปรียญธรรม ณ พระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปพระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในการถวายพัดรองปักอักษรพระนามของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมทุนพัฒนาวัดประจำท้องถิ่น แด่พระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๘ รูป ซึ่งสอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๔

และถวายพัดรองปักอักษรพระนามของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พร้อมทุนการศึกษา แด่พระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๒๕ รูป ซึ่งสอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เป็นสำนักเรียนเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นสำนักเรียนที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอนุเคราะห์ไว้นับแต่ยังทรงดำรงพระชนม์ ครั้นสิ้นพระชนม์แล้ว มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงสืบสานพระกุศลจริยาด้วยการจัดทุนบำรุงพระภิกษุสามเณรและพัดรองปักอักษรพระนาม เป็นเกียรติยศพิเศษสำหรับเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักนี้ ต่อเนื่องมาตราบจนปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์