ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมการดำเนินงานสนับสนุนด้านการศึกษาและงานวิจัยในวิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพื่อสืบสานพระปณิธานของพระผู้พระราชทานและประทานกำเนิดมูลนิธิฯ

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์