พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๓

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระดำริที่จะสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ผู้เรียนดี และมีความประพฤติดี (Best all around) ตั้งใจเล่าเรียน มีอุปนิสัยใจคอดี เสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนในสังคม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ทุน ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระดำริที่จะสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ผู้เรียนดี และมีความประพฤติดี (Best all around) ตั้งใจเล่าเรียน มีอุปนิสัยใจคอดี เสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนในสังคม

ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอนุมัติให้เริ่มดำเนินการในพุทธศักราช ๒๕๕๔ ครั้นสิ้นพระชนม์แล้ว มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ได้สนองพระดำริจัดรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์