27 มกราคม 2022

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ปี ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ พระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร และ […]

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ Read More »

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระดำริที่จะสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ผู้เรียนดี และมีความประพฤติดี (Best all around) ตั้งใจเล่าเรียน มีอุปนิสัยใจคอดี เสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนในสังคม

พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิ

พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๓ Read More »

ผู้แทนมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของไปทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้แทนมูลนิธิเพชรรัตน &#821

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนาสมเด็จ ฯเจ้าฟ้า ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๔

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงตั้งพระปณิธานจะแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างเต็มพระกำลังความสามารถ หนึ่งในพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอยู่เป็นนิจคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิ ทรงเยี่ยมราษฎรและสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรุณาโปรดพระราชทานเครื่องอุปโภคจำเป็นแก่ประชาชนในท้องถิ่นไกลอย่างสม่ำเสมอ

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๔ Read More »

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๓

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ หลังจากประทับ ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลานาน ราชนารีทั้งสองพระองค์ ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่เก็บค่ารักษาพยาบาลไม่แพงสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้ได้พึ่งพิงในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วย ดังปรากฏในหนังสือ ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า ความว่า

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๓ Read More »

งานด้านสังคมสงเคราะห์

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๒

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ขณะประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ทรงแสดงให้ชาวอังกฤษได้ประจักษ์ถึงน้ำพระทัยของสองราชนารีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ยามที่ต้องเผชิญกับภาวะสงคราม ดังปรากฏในหนังสือ ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า ความว่า

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๒ Read More »