bsf

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๖ ปี ๒๕๖๕

วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก …

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๖ ปี ๒๕๖๕ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ปีที่ ๓๗

วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวั …

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ปีที่ ๓๗ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ปี๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศ …

พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ปี๒๕๖๕ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน &#82 …

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๑ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ๒๕๖๕

วันเสาร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ พระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร ค …

พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ๒๕๖๕ Read More »

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงถือปฏิบัติธรรมเนียมการตั้งเครื่องสังเวยในเทศกาลตรุษจีนอย่างหลวงนี้เป็นต้นแบบ โดยกำหนดจัดขึ้นในวัน ‘วันชิวอิก’

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้ทรงเป็นสายพระโลหิตเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติมาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ที่ทั้งหญิงและชายต่างสามารถช่วยเหลือกันแสดงน้ำใจรักชาติได้อย่างเท่าเทียม จึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งกิจการลูกเสือและเนตรนารี ทรงอุปการะกิจการลูกเสืออย่างจริงจังสมกับที่ดำรงตำแหน่ง “องค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ” และทรงร่วมฟื้นฟูและรับกิจการเนตรนารีไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานนามคณะเนตรนารีว่า “คณะเนตรนารีเพชราวุธ”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญดอกไม้ หรือผลไม้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเฝ้าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นประจำทุกสองสัปดาห์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้ทรงเป็นสายพระโลหิตเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติมาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ที่ทั้งหญิงและชายต่างสามารถช่วยเหลือกันแสดงน้ำใจรักชาติได้อย่างเท่าเทียม จึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งกิจการลูกเสือและเนตรนารี ทรงอุปการะกิจการลูกเสืออย่างจริงจังสมกับที่ดำรงตำแหน่ง “องค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ” และทรงร่วมฟื้นฟูและรับกิจการเนตรนารีไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานนามคณะเนตรนารีว่า “คณะเนตรนารีเพชราวุธ”

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา “พัชรแห่งเพชรรัตน”

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้ทรงเป็นสายพระโลหิตเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติมาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ที่ทั้งหญิงและชายต่างสามารถช่วยเหลือกันแสดงน้ำใจรักชาติได้อย่างเท่าเทียม จึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งกิจการลูกเสือและเนตรนารี ทรงอุปการะกิจการลูกเสืออย่างจริงจังสมกับที่ดำรงตำแหน่ง “องค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ” และทรงร่วมฟื้นฟูและรับกิจการเนตรนารีไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานนามคณะเนตรนารีว่า “คณะเนตรนารีเพชราวุธ”

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เจ้านายของข้าพระบาท

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้ทรงเป็นสายพระโลหิตเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติมาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ที่ทั้งหญิงและชายต่างสามารถช่วยเหลือกันแสดงน้ำใจรักชาติได้อย่างเท่าเทียม จึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งกิจการลูกเสือและเนตรนารี ทรงอุปการะกิจการลูกเสืออย่างจริงจังสมกับที่ดำรงตำแหน่ง “องค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ” และทรงร่วมฟื้นฟูและรับกิจการเนตรนารีไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานนามคณะเนตรนารีว่า “คณะเนตรนารีเพชราวุธ”

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับพระกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงรับสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ ทรงเป็นประธานในการพระราชทานดุมและเข็มเครื่องหมายแก่สมาชิกของสมาคมฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานการกุศลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นเป็นประจำ อีกทั้งเสด็จไปทรงฝึกระเบียบทหาร การรับการถวายความเคารพ และทรงฟังบรรยายวิชาทหารที่กรมการรักษาดินแดน แสดงให้เห็นว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มิได้ทรงพอพระทัยอยู่แค่การเป็นผู้อุปถัมภ์เพียงในพระนาม หากแต่ยังทรงได้ชื่อว่าเป็น “สมาชิก ส.อ.ร.ด.” ผู้ผ่านการฝึกฝนโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอย่างแท้จริง