แหล่งสืบค้นข้อมูล

แหล่งสืบค้นข้อมูล

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พระราชทานและประทานกำเนิดมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มูลนิธิฯ ทำหน้าที่ สืบสาน รักษา ต่อยอด และเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ พระกรณียกิจ พระราชภารกิจ และพระภารกิจ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระผู้พระราชทานและประทานกำเนิดมูลนิธิฯ ให้คงอยู่และเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลัง ต่อประเทศชาติสืบไป

พระกรณียกิจ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็น อเนกปริยาย ประมวลเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

IMG_6266-resize

E-books

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา รวบรวมหนังสือพระราชประวัติ พระประวัติ หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระผู้พระราชทานและประทานกำเนิดมูลนิธิฯ ที่จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นแหล่งสืบค้นและสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

(มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใดเผยแพร่ ดัดแปลง หรือทำซ้ำเนื้อหาบางส่วนหรือเนื้อหาทั้งหมดในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยและงานวิชาการ โดยต้องอ้างอิงหรือระบุแหล่งที่มาของภาพ ข้อมูล เนื้อหา หรือหนังสือให้ถูกต้อง)

วิถี ประเพณี และวัฒนธรรมวังรื่นฤดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงให้ความสำคัญในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมาโดยตลอด มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนารวบรวมเรื่องราว วิถีการดำรงพระชนม์ ขนบประเพณี และวัฒนธรรมภายในวังรื่นฤดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรที่เรียบง่ายและงดงามประหนึ่ง “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า”

ศิลปวัตถุและสิ่งของส่วนพระองค์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงมีศิลปวัตถุและสิ่งของส่วนพระองค์ที่มีประวัติความเป็นมา มีเรื่องราวความทรงจำอันทรงคุณค่า เป็นความประทับใจต่อข้าราชบริพารที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนาจึงรวบรวมนำมาเผยแพร่เพื่อน้อมรำลึกในพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณที่ทรงอนุรักษ์ศิลปวัตถุและสิ่งของอันทรงคุณค่าให้ธำรงอยู่ไว้จนถึงปัจจุบัน

pic6

โรงเรียนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาผู้สืบสายพระโลหิตเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อสมเด็จพระบรมราชบุพการี ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ทรงสนับสนุนโรงเรียนที่สมเด็จพระบรมชนกนาถสถาปนาและพระราชทานนามไว้ ๙ โรงเรียน และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระอุปถัมภ์อีกจำนวน ๑๒ โรงเรียน

องค์กรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพ ในขณะเดียวกันทรงให้ความสำคัญกับองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ด้านการสาธารณสุข ด้านพระพุทธศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านสถาปัตยกรรม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ และทรงรับองค์กรเหล่านั้นไว้ในพระอุปถัมภ์ รวม ๑๗ องค์กร

รื่นฤดีแกลเลอรี

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พร้อมภาพบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในหนังสือ “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า” มารวบรวมเก็บไว้ใน “รื่นฤดีแกลเลอรี” นี้

(ภาพทั้งหมดที่ปรากฏใน Website นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และนำไปเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากมูลนิธิฯ)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์