เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๘

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดำรงพระชนมชีพ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างมิมีบกพร่อง เป็นที่ทรงพอพระราชหฤทัยยิ่งนัก ครั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงต้องประสบกับเหตุการณ์อันเป็นโลกธรรมทั้งร้ายและดีมาโดยตลอด หากแต่พระองค์มิเคยทรงย่อท้อต่ออุปสรรคใด ทรงมุ่งมั่นอภิบาลรักษาบำรุงเลี้ยงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาผู้ทรงเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพระองค์เป็นพระวรราชเทวีผู้จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้พระสวามีอย่างแน่วแน่และมั่นคง

แม้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ประทับ ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลานานกว่า ๒ ทศวรรษ แต่ถึงกระนั้นทั้งสองพระองค์ก็ทรงรักและเชิดชูความเป็นไทย ทรงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นผู้ใฝ่การศึกษาและฝึกฝนพระองค์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างสตรีทันสมัยในโลกสากลอยู่เสมอ อีกทั้งโดยเหตุที่ทรงมีโอกาสได้เรียนรู้วิถีชีวิตของสตรีชาวอังกฤษที่พัฒนาบทบาทขึ้นให้เท่าเทียมกับบุรุษ ทั้งสองพระองค์จึงทรงเป็นผู้บุกเบิก “วิถี” และ “ค่านิยม” ในการปฏิบัติพระองค์ของเจ้านายฝ่ายในของไทยในศตวรรษใหม่ โปรดเสด็จออกทรงงานการกุศลต่าง ๆ ทรงเอาพระทัยใส่ในงานพัฒนาความก้าวหน้าของสตรีไทย และทรงรับองค์กรที่ดำเนินงานส่งเสริมสถานภาพของสตรีไทยไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนมาก

เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทย ผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยการวางตนและการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่โดยสมควรทุกประการ

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์