เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการศึกษา ตอนที่ ๔

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงตั้งพระปณิธานที่จะสืบสานพระราชกรณียกิจทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริริเริ่มไว้ให้สำเร็จลุล่วง สมดังพระราชประสงค์ของพระบรมชนกนาถ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้มี “วิสัยทัศน์” อันกว้างไกลในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศ นอกจากกิจการทหารแล้ว ทรงก่อตั้งกิจการ “เสือป่า” หรือกองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๕๔ ในกาลต่อมาได้วิวัฒนาการมาเป็นกิจการรักษาดินแดน ตลอดจนขยายผลไปสู่การปลูกฝังคุณสมบัติอันดีงามสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยกิจการ “ลูกเสือ-เนตรนารี” ทรงตั้งพระราชหฤทัยฝึกฝนให้พลเมืองและเยาวชนไทยทั้งหญิงและชายทุกคนเป็นราษฎรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย รู้จักสามัคคีปรองดอง ร่วมกันปกปักรักษาแผ่นดิน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้ทรงเป็นสายพระโลหิตเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติมาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ที่ทั้งหญิงและชายต่างสามารถช่วยเหลือกันแสดงน้ำใจรักชาติได้อย่างเท่าเทียม จึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งกิจการลูกเสือและเนตรนารี ทรงอุปการะกิจการลูกเสืออย่างจริงจังสมกับที่ดำรงตำแหน่ง “องค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ” และทรงร่วมฟื้นฟูและรับกิจการเนตรนารีไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานนามคณะเนตรนารีว่า “คณะเนตรนารีเพชราวุธ”

“กิจการลูกเสือ-เนตรนารี” มุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ปลูกฝังให้มีทักษะการสังเกต จดจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณ ประโยชน์ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ในปัจจุบัน กิจการลูกเสือ-เนตรนารี ยังคงได้รับการสืบสานให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดให้นักเรียนที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมและต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์