เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการศึกษา ตอนที่ ๓

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พระราชทานและประทานพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิ “พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ “หอวชิราวุธานุสรณ์” ตามพระปณิธานที่จะเผยแผ่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมืองให้คงสถิตอยู่เป็นที่ประจักษ์ตลอดกาล

หอวชิราวุธานุสรณ์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชนิพนธ์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านพระบรมราชะประทรรศนีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (The Philosopher’s Legacy King Vajiravudh Exhibition) อันเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อจัดแสดงพระบรมรูปหุ่นในพระอิริยาบถขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัย อันประกอบด้วยพระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี การรักษาดินแดนและเสริมสร้างพลังป้องกันประเทศ ฯ พร้อมกับนำกลุ่มอาคารบางส่วนจากเมือง “ดุสิตธานี” อันสะท้อนถึงพระบรมราโชบาย แนวพระราชดำริเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อเตรียมทั้งคนและประเทศให้พร้อมต่อการก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ ซึ่งยังประโยชน์ต่อประชาชาติไทยตราบจนปัจจุบัน มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงมุ่งมั่นสนองพระปณิธานในการเฉลิมพระเกียรติ และเผยแผ่พระเกียรติคุณในรัชกาลที่ ๖ อย่างต่อเนื่อง เช่น ได้มีการจัดทำโครงการสารานุกรมรัชกาลที่ ๖ และจัดพิมพ์วชิราวุธานุสรณ์สารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในการดำเนินงาน อีกทั้งสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิชาการ เป็นต้น

ในระยะแรก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงแต่งตั้งหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ต่อมา หม่อมหลวงปิ่นฯ ได้กราบทูลลาออกจากตำแหน่งเนื่องด้วยชราภาพ จึงกราบทูลขอพระราชทานให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทรงรับเป็นประธานกรรมการมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๙ ตราบกระทั่งสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้ทรงกราบทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ยังได้รับพระราชทานพระมหากรุณา และรับประทานพระกรุณาจากสืบมาเป็นเนืองนิตย์จากพระบรมราชจักรีวงศ์ อีกทั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ยังคงสนับสนุนกิจการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงตั้งพระทัยพระราชทานกำเนิดไว้เพื่อสืบสานพระปณิธานแห่งความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง พรั่งพร้อมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของหน่วยงานที่เคยได้รับพระมหากรุณาในรัชกาลที่ ๖ ทายาทข้าทูลละอองธุลีพระบาทในรัชกาลที่ ๖ ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ตลอดจนผู้จงรักภักดีทั่วหน้า ที่ยังคงเอาใจใส่ทำนุบำรุงกิจการหอวชิราวุธานุสรณ์ และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบมา

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์