14 มีนาคม 2022

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ สองราชนารีผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของสตรีไทย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงติดตามงานพัฒนาความก้าวหน้าของสตรีไทย โดยเฉพาะงานของสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์อย่างใกล้ชิด ด้วยทรงเป็นห่วงกิจการของสภาสตรีฯ ทรงรับเป็นพระธุระในการขอพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้สภาสตรีฯ ได้มีสถานที่ทำงานแห่งแรก ณ พระกรุณานิวาสน์ ถนนพิชัย ซึ่งทุกวันนี้ สภาสตรีฯ และองค์กรสตรีอีกหลายองค์กร ได้ร่วมใช้เป็นสำนักงานให้บริการแก่สตรีผู้เดือดร้อนและขาดแคลน

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ สองราชนารีผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจของสตรีไทย Read More »

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการศึกษา ตอนที่ ๔

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้ทรงเป็นสายพระโลหิตเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติมาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ที่ทั้งหญิงและชายต่างสามารถช่วยเหลือกันแสดงน้ำใจรักชาติได้อย่างเท่าเทียม จึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งกิจการลูกเสือและเนตรนารี ทรงอุปการะกิจการลูกเสืออย่างจริงจังสมกับที่ดำรงตำแหน่ง “องค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ” และทรงร่วมฟื้นฟูและรับกิจการเนตรนารีไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานนามคณะเนตรนารีว่า “คณะเนตรนารีเพชราวุธ”

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการศึกษา ตอนที่ ๔ Read More »

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการศึกษา ตอนที่ ๓

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงรับเชิญเสด็จไปร่วมงานต่าง ๆ ของจุฬาฯ อย่างสม่ำเสมอ นิสิตรุ่นใหม่ ๆ ที่เข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลที่สถาบันวิทยบริการใน ‘อาคารมหาธีรราชานุสรณ์’ นั้นอาจไม่ทราบว่าอาคารนี้ พระราชธิดาของพระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยคือผู้เสด็จมาทรงเปิด และพระราชทานเงินบำรุงไว้เป็นจำนวนมาก

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการศึกษา ตอนที่ ๓ Read More »

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ พระผู้ทรงความดีอันเฟื่องฟุ้งขจรขจายไปทุกทิศ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระผู้พระราชทานและประทานกำเนิดมูลนิธิฯ ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันดีของพุทธศาสนิกชน พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงได้ชื่อว่าเป็น ‘ผู้ไม่ประมาทในบุญกิริยา’ คือทรงขวนขวายที่จะบำเพ็ญพระกุศลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกิจการพระศาสนาและสาธารณประโยชน์ อีกทั้งทรงอบรมให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ มีพระทัยโน้มฝักใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาเป็นนิจศีล ก่อนจะทรงแสดงอะไรออกมาไม่ว่าจะทางกายหรือวาจา จะต้องผ่านกรองแห่งธรรมะที่คอยกำกับพระทัย

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ พระผู้ทรงความดีอันเฟื่องฟุ้งขจรขจายไปทุกทิศ Read More »

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการศึกษา ตอนที่ ๒

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงรับเชิญเสด็จไปร่วมงานต่าง ๆ ของจุฬาฯ อย่างสม่ำเสมอ นิสิตรุ่นใหม่ ๆ ที่เข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลที่สถาบันวิทยบริการใน ‘อาคารมหาธีรราชานุสรณ์’ นั้นอาจไม่ทราบว่าอาคารนี้ พระราชธิดาของพระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยคือผู้เสด็จมาทรงเปิด และพระราชทานเงินบำรุงไว้เป็นจำนวนมาก

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการศึกษา ตอนที่ ๒ Read More »