บทความที่น่าสนใจ

บทความสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๕

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงใช้วังรื่นฤดีของพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ …ทรงพระกรุณาพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้วังของพระองค์เป็นสถานที่จัดงานหารายได้เพื่อการกุศลเป็นแห่งแรก ๆ ในเมืองไทย

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศกาลคริสต์มาส ช่วงเวลาแห่งความสุขของชาววังรื่นฤดี

เทศกาลคริสต์มาสเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ยังประทับ ณ ประเทศอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มและความสุข ทั้งสองพระองค์จะโปรดให้จัดงานเลี้ยงพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร ข้าราชการสถานทูต และนักเรียนไทยในอังกฤษ

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนาสมเด็จ ฯเจ้าฟ้า ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๔

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงตั้งพระปณิธานจะแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างเต็มพระกำลังความสามารถ หนึ่งในพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอยู่เป็นนิจคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิ ทรงเยี่ยมราษฎรและสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรุณาโปรดพระราชทานเครื่องอุปโภคจำเป็นแก่ประชาชนในท้องถิ่นไกลอย่างสม่ำเสมอ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๓

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ หลังจากประทับ ณ ประเทศอังกฤษเป็นเวลานาน ราชนารีทั้งสองพระองค์ ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่เก็บค่ารักษาพยาบาลไม่แพงสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้ได้พึ่งพิงในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วย ดังปรากฏในหนังสือ ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า ความว่า

งานด้านสังคมสงเคราะห์

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๒

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ขณะประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ทรงแสดงให้ชาวอังกฤษได้ประจักษ์ถึงน้ำพระทัยของสองราชนารีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ยามที่ต้องเผชิญกับภาวะสงคราม ดังปรากฏในหนังสือ ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า ความว่า

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ ตอนที่ ๑

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เสด็จไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจการของสามัคคีสมาคม ที่ทรงช่วยเหลือนักเรียนไทยเป็นกรณีเร่งด่วน ดังปรากฏในหนังสือ ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า (ธันวาคม ๒๕๕๐) ความว่า