ให้ทุนแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดีและให้ทุนแก่บุคคลใด คณะใดเพื่อศึกษาวิจัยในวิทยาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล […]

พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๔ Read More »

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระดำริที่จะสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ผู้เรียนดี และมีความประพฤติดี (Best all around) ตั้งใจเล่าเรียน มีอุปนิสัยใจคอดี เสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนในสังคม

พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิ

พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน-สุวัทนา ประจำปี ๒๕๖๓ Read More »