เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ศิลปวัตถุ และสิ่งของส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ ตอนที่ ๔

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมด้วยน้ำพระทัยเมตตา โปรดความเรียบง่าย ไม่ทรงถือพระองค์ ด้วยเหตุนี้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ จึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเสมอมา

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะวัดนางเหลียว ในบริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบในการสร้างโรงเรียน พร้อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย” ความหมายว่า โรงเรียนของสมเด็จพระยุพราชหรือมกุฎราชกุมาร

ในครั้งนั้น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดแซก หรือตามแบบที่ตะวันตกเรียกว่าชุดเดรส (Dress) ตัดเย็บด้วยผ้าไหมพิมพ์ลวดลายไทยประยุกต์ซึ่งเป็นรูปแบบที่โปรด ทั้งนี้ ภายหลังการเสด็จเยี่ยมโรงเรียน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงพระกรุณาโปรดรับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไว้ในพระอุปถัมภ์ นับแต่วันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๒

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ยังคงสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการสนับสนุนเกื้อกูลสถาบันการศึกษาในพระอุปถัมภ์ มอบเงินสมทบทุนกองทุนเพชรรัตน ให้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ พร้อมมอบเข็มเกียรติยศแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุการทำงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานถึงเกณฑ์ที่กำหนดเป็นประจำทุกปี

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์