เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ศิลปวัตถุ และสิ่งของส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ ตอนที่ ๒

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย ทรงเล็งเห็นและชื่นชมในความสามารถของช่างฝีมือไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมที่มีคุณค่า แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สะท้อนเรื่องราว และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการสั่งสมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ผ่านลวดลายบนผืนผ้า อีกทั้งยังนำมาออกแบบอย่างประณีต โดดเด่น และสวยงาม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เฝ้าฯ รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๐ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในครั้งนั้น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงฉลองพระองค์ชุดกลางวัน เป็นฉลองพระองค์ชุดยาวตามแบบที่โปรด ตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ ประกอบด้วยเส้นไหมสีเหลือง เขียว น้ำตาล และส้ม ปักตกแต่งเป็นลายดอกไม้ในตัวเนื้อผ้า ฉลองพระองค์เป็นแบบคอบัวแหลม แขนแบบสี่ส่วน ลักษณะของฉลองพระองค์มีความงดงาม แสดงถึงพระจริยวัตรและพระอัธยาศัยส่วนพระองค์ที่สง่างามและอ่อนโยน

เนื่องในวาระ ๙๐ ปีแห่งพระประสูติการ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จัดนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้” เมื่อวันที่ ๘ – ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วังรื่นฤดี ในครั้งนั้น มูลนิธิฯ ได้เชิญฉลองพระองค์ซึ่งมีประวัติอันทรงคุณค่า และงดงามองค์นี้ ร่วมจัดแสดงเป็นพิเศษในนิทรรศการฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ที่ทรงดำรงมั่นในความเป็นไทย ทรงสนับสนุนคุณค่าและเอกลักษณ์ของผ้าไทยมาโดยตลอดพระชนมชีพ

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์