เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ กับงานด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ตอนที่ ๑

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงผ่านวิกฤตการณ์ความวุ่นวายหลายครั้งทั้งภายในและภายนอกบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการจลาจลหรือภาวะสงคราม ครั้นเสด็จนิวัตพระนคร ได้ทรงสนับสนุนองค์กรสตรีองค์กรหนึ่งที่ดำเนินงานในลักษณะเดียวกับ “แม่เสือ” หรือเสือป่าหญิงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ฝึกฝนให้สตรีพร้อมที่จะเป็นทั้ง ‘แนวหลัง’ และเมื่อถึงคราวจำเป็นก็อาจเป็น ‘แนวหน้า’ ได้อย่างแท้จริง

สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยมี พล.ท.ยุทธ สมบูรณ์ เจ้ากรมการรักษาดินแดนในขณะนั้น (ปัจจุบันคือ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) และท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา ฯลฯ ร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์ให้สตรีไทยได้มีส่วนร่วมในการช่วยประเทศชาติ เป็นศูนย์กลางความสามัคคี รวมพลังความคิดเห็น ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อสังคม พิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สมาชิกสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกกันอย่างย่อว่า ส.อ.ร.ด. จะได้รับการฝึกฝนวิชาป้องกันตนเอง และความรู้ด้านการพยาบาล เพื่อสนับสนุนกิจการป้องกันประเทศและรักษาความสงบ ภายหลังมีการก่อตั้งสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางช่วยประสานงานและรักษาระเบียบวินัยของสมาคมฯ มีสมาชิกจำนวน ๕๗ จังหวัดทั่วประเทศ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงรับสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ ทรงเป็นประธานในการพระราชทานดุมและเข็มเครื่องหมายแก่สมาชิกของสมาคมฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานการกุศลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นเป็นประจำ อีกทั้งเสด็จไปทรงฝึกระเบียบทหาร การรับการถวายความเคารพ และทรงฟังบรรยายวิชาทหารที่กรมการรักษาดินแดน แสดงให้เห็นว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มิได้ทรงพอพระทัยอยู่แค่การเป็นผู้อุปถัมภ์เพียงในพระนาม หากแต่ยังทรงได้ชื่อว่าเป็น “สมาชิก ส.อ.ร.ด.” ผู้ผ่านการฝึกฝนโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอย่างแท้จริง

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ยังคงมีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อปลุกจิตสำนึกและพัฒนาจิตใจคนไทยให้รักชาติ และมีการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและในท้องที่อันตรายอยู่เสมอ เพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในทุกภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์