มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา มอบผลิตภัณฑ์รื่นฤดี (ขิงดอง กระเทียมดอง และน้ำปลาเสวย) แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา มอบผลิตภัณฑ์รื่นฤดี (ขิงดอง กระเทียมดอง และน้ำปลาเสวย) แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรนำส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ

การนี้ นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์รื่นฤดี โดยมี นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา กรรมการ และนายภาณุเดช เกิดมะลิ กรรมการและเลขาธิการ เป็นผู้แทนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ฯ ณ วังรื่นฤดี

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปฎิบัติหน้าที่หลักในการป้องกัน ปราบปราม และลาดตระเวน เพื่อปกป้องผืนป่าและชีวิตของสัตว์ป่า ปัจจุบันผืนป่าและสัตว์ป่าของประเทศยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ยังมีความเสี่ยงในการปราบปรามผู้ลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้ทำลายป่า โดยแต่ละปีมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนถึงขั้นเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าแต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติของคนไทย

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา มุ่งมั่นสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในการสนับสนุนผู้เสียสละ พร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันต้องด้วยพระจริยวัตรอัธยาศัยของทั้งสองพระองค์ที่โปรดการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์