เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พระเกียรติคุณแห่งพระวรราชเทวี

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงเป็นกุลธิดาผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระบุพการี ทรงตั้งพระทัยทะนุบำรุงชื่อเสียงของพระบรรพบุรุษ เป็นพระชนนีผู้ทรงเสียสละและมุ่งมั่นอภิบาลรักษาบำรุงเลี้ยง อบรม และปลูกฝังสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาผู้ทรงเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเจริญพระชนม์เป็นขัตติยนารีผู้ประเสริฐแห่งแผ่นดิน ทรงวางพระองค์สมตำแหน่งพระวรราชเทวี ผู้จงรักภักดี ทรงเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้พระสวามีอย่างแน่วแน่และมั่นคง อีกทั้งทรงเป็นเจ้านายที่ตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และแผ่นดินไทยมาโดยตลอดพระชนมชีพ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงผูกพันกับพระชนนีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยมีกันอยู่เพียงสองพระองค์ ไม่ว่าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ จะเสด็จเยือน ณ สถานที่ใด ไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์หรือยามสุข พระชนนีจะประทับเคียงข้างพระองค์เสมอ ตราบกระทั่งวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ พระนางเจ้าสุวัทนาฯ สิ้นพระชนม์อย่างสงบ ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงประสบความวิปโยคครั้งใหญ่สุดในพระชนมชีพ เมื่อไม่มีพระชนนีประทับอยู่เคียงข้างพระองค์อีกแล้ว

ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระชนนี สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ จึงทรงมุ่งมั่นสืบสานพระปณิธานของพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ในกิจการสาธารณกุศลและการบำเพ็ญพระกุศลนานัปการอย่างสม่ำเสมอมิบกพร่อง ทั้งยังทรงสักการะพระอัฐิ สวดมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำทุกวัน ครั้นถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ก็เสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี โดยประการต่างๆ โดยเฉพาะการบำเพ็ญพระกุศลวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อันเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรางคารอยู่เคียงข้างพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกปีเรื่อยมาตราบจนสิ้นพระชนม์

เพื่อสืบสานพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ต่อพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ที่ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจเกื้อกูลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมกับคณะข้าราชบริพาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ พระวิหารหลวง และเข้าถวายสักการพระสรีรางคารที่บรรจุในใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ณ พระวิหารทิศเหนือ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกปี

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์