พิธีประทานเข็มที่ระลึก แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เฝ้าทูลลาเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานถึงเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เสด็จไปประทานเข็มที่ระลึก แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เฝ้าทูลลาเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานถึงเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ในการสนับสนุนกิจการด้านการศึกษา และเป็นการสนองน้ำใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดอายุราชการและอายุการทำงานในการสร้างเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพสำหรับสังคมไทย

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและครูของภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๒๑ แห่ง เฝ้ารับประทานพระกรุณา ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ เฝ้าถวายตัว
ครู เฝ้าทูลลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และรับประทานเข็มที่ระลึก
ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์ ๓๐ ปี ๒๐ ปี และ ๑๐ ปี เฝ้ารับประทานเข็มที่ระลึก

ทั้งนี้ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ได้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เป็นพันธกิจต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ที่ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดพระชนมชีพ

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์