มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในวาระ ๘ รอบนักษัตร (๙๖ ปี) นับแต่พระประสูติกาล ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นการสืบสานพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ที่ทรงบำเพ็ญไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดพระชนมชีพ

การนี้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้นำเงินไปมอบ โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์