พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ ๙๖

วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระกุศล ซึ่งพระราชวงศ์พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร และผู้จงรักภักดี ทรงบำเพ็ญและบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ ๙๖ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

นับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต บรรดาข้าทูลละอองธุลีพระบาทและผู้จงรักภักดีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ณ สถานที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร คือพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนของทุกปี โดยกำหนดว่าหากไม่มีบุคคลใดเป็นแม่งานจัดถวายแล้ว ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเคยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแม่งานจัดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสืบไป

ครั้นสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จนิวัตประเทศไทยนับแต่พุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดรับเป็นเจ้าภาพและเสด็จมาในการพระกุศลคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับข้าทูลละอองธุลีพระบาทในรัชกาลที่ ๖ และทายาท ตลอดจนผู้จงรักภักดี ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นประจำต่อเนื่องมามิขาดโดยตลอดพระชนมชีพ ด้วยอำนาจแห่งพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมสม่ำเสมอต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ

แม้สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ สิ้นพระชนม์แล้ว บรรดาทายาทข้าทูลละอองธุลีพระบาท คณะข้าราชบริพารในพระองค์ และผู้จงรักภักดี ยังได้เจริญรอยพระกุศลจริยา จัดการบำเพ็ญกุศลประจำปีอุทิศถวาย ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ วชิราวุธวิทยาลัย และธนาคารออมสิน เป็นต้น โดยมีมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก เป็นธรรมเนียมสืบมาตราบจนปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์