พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และข้าราชบริพาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ รับสังฆทาน และสดับปกรณ์พระสรีรางคาร โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์