โคมตรามูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗

เนื่องในวันวิสาขบูชา สำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้หน่วยงานและประชาชนนำโคมตราไปแขวนถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยเสด็จพระราชกุศลตามราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๔

.

#โคมตรา หมายถึง โคมประทีปประดับด้วยตราหน่วยงานหรือองค์กร อนุวัตตามที่ #พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว#พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าทำโคมประทีปประดับตราประจำตำแหน่งไปแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและพระระเบียงในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระราชพิธีวิสาขบูชา

.

ส่วนบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายใน ก็โดยเสด็จพระราชกุศลด้วยการร้อยกรองดอกไม้ประกอบเป็นโคมเครื่องแขวนอย่างวิจิตรงดงาม

.

#มูลนิธิเพชรรัตน#สุวัทนา เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จัดทำโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชาเป็นประจำ โดยในปีนี้จัดสร้างโคมประทีปไฟฟ้าทรวดทรงตามประเพณีนิยมของไทย ประดับดอกไม้สดสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

.

ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระกุศลจริยาของ #สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ#เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา#สิริโสภาพัณณวดี และ #พระนางเจ้าสุวัทนา#พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงปฏิบัติมานับแต่ยังทรงดำรงพระชนมชีพ โดยทรงพระศรัทธาโปรดให้คุณพนักงานฝ่ายใน จัดพวงดอกไม้เครื่องแขวนประกอบเป็นโคมทรงพระอุทิศไปแขวนถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นพุทธบูชา ในพระราชพิธีวิสาขบูชาของทุกปี

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์