มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ กรรมการ และบุคลากรมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน #วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ #วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ ๕ และเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใต้พุทธบัลลังก์ #พระพุทธอังคีรส พระพุทธรูปประธานพระอุโบสถ

นอกจากนี้ ณ #เสาวภาประดิษฐาน ใน #สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามยังเป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร #สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ#เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา#สิริโสภาพัณณวดี พระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์