พิธีเปิดนิทรรศการในโครงการส่งเสริมกระบวนทัศน์ใหม่ในประวัติศาสตร์ฯ

วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมในโครงการส่งเสริมกระบวนทัศน์ใหม่ในประวัติศาสตร์ : The Alteration ก่อนกาลอภิวัฒน์สยาม

.

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนทัศน์ใหม่ในประวัติศาสตร์ : The Alteration ก่อนกาลอภิวัฒน์สยาม เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี นับแต่วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวาระ ๑๐๐ ปี นับแต่วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พุทธศักราช ๒๕๖๘ ประกอบด้วยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลานั้น ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเสวนา กิจกรรมงานกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ การเล่นเกมกระดาน ฯลฯ สร้างเสริมความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อดีตสำหรับนำมาปรับใช้ในปัจจุบัน อันนำไปสู่การสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคง

.

ทั้งนี้ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ได้ร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูพระราชคุณูปการและเผยแผ่พระเกียรติคุณของทั้ง ๒ พระองค์ให้ปรากฏสืบไป

.

นิทรรศการและกิจกรรมจัดที่มิวเซียมสยาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายที่หอวชิราวุธานุสรณ์ บริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://www.museumsiam.org/thealteration

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์