พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศล ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร จัดอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๙๘ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี การนี้ พระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์ รับสังฆทาน และสดับปกรณ์พระรูป สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โอกาสนี้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในการประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา อันเป็นดอกผลจากพระมรดกของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี แก่สถาบันและองค์กรสาธารณกุศล จำนวน ๑๓ องค์กร ประกอบด้วยองค์กรด้านการศึกษา พระพุทธศาสนา สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ อาทิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ, มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, โรงเรียนราชินี, ทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ, มูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ฯ, วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงอุปการะกิจการสาธารณกุศลไว้เป็นจำนวนมากมาโดยตลอดพระชนมชีพ

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์