พระกฐินประทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานแก่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เชิญไปทอดถวาย ณ วัดราชายตนบรรพต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งเพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ จึงได้อนุวัตพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐิน ปีละ ๑ วัดสืบมาทุกปี

วัดราชายตนบรรพต สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นวัดซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเป็นเนืองนิตย์ ด้วยทรงพระศรัทธาปสาทะในพระเนกขัมมมุนี (ก้าน ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาส และทรงพระกรุณาโปรดให้อาราธนาไปในการบำเพ็ญพระกุศล ณ ตำหนักพัชราลัย อำเภอหัวหิน เป็นประจำ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มีชื่อที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่า “วัดเขาต้นเกด”

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภููมิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงปลููกต้นศรีตรังไว้ที่บริเวณหน้าอุโบสถ ต่อมา ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภปร และอักษรพระนามาภิไธย สก ประดิษฐานบนหน้าบันพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗

ในพรรษากาล พุทธศักราช ๒๕๖๖ วัดราชายตนบรรพต มีพระภิกษุจำพรรษา ๘ รูป ได้ปฏิบัติสมณธรรมตามแนวทางที่พระเนกขัมมมุนี (ก้าน ฐิตธัมโม) ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ด้วยพระเนกขัมมมุนีและสหธรรมิกผู้ร่วมก่อตั้งวัดแห่งนี้ เป็นศิษย์ในพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ในวงศ์พระกรรมฐาน เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วหน้ามาตราบจนปัจจุบัน

อนึ่ง ในการพระกฐินประทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พุทธศักราช ๒๕๖๖ มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๙,๘๙๙ บาท (ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) เพื่อโดยเสด็จพระกุศลบำรุงพระอาราม

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์